0-4372-5437    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูดและการสื่อสารแก่นักศึกษา

44 View 29 สิงหาคม 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 65082409
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูดและการสื่อสารแก่นักศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 450 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่29 ส.ค. 2565 - 02 ก.ย. 2565
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2565
วันที่ : วันที่31 ส.ค. 2565 - 02 ก.ย. 2565
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : ห้องประชุม รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ชั้น 5)
โดย : สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โทร : 0611311227

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
97
จำนวนที่รับ
450

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
95