0-4372-5437    

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างมรรรถณะแก่ผู้นำนักศึกษา

378 View 07 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61072602
ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างมรรรถณะแก่ผู้นำนักศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะนิติศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 190 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 ส.ค. 2561 - 05 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่05 ส.ค. 2561 - 05 ส.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคาร 33 คณะนิติศาสตร์
โดย : คณะนิติศาสตร์
โทร : 0611512079

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:34.670    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
536
จำนวนที่รับ
190

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
81
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44
คณะวิศวกรรมศาสตร์
21
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
84
คณะวิทยาการจัดการ
70
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5
คณะนิติศาสตร์
157
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
58
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
16