0-4372-5437    

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในระหว่างพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

553 View 27 กรกฏาคม 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 65305614
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมทำบุญตักบาตรในระหว่างพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 500 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่27 ก.ค. 2565 - 20 ต.ค. 2565
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2565
วันที่ : วันที่27 ก.ค. 2565 - 20 ต.ค. 2565
เวลา : 07.00-08.30
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)
โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
211
จำนวนที่รับ
500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
72
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16
คณะวิศวกรรมศาสตร์
34
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41
คณะวิทยาการจัดการ
9
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
22
คณะนิติศาสตร์
5
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
10
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2