0-4372-5437    

พิธีไหว้ครูและรับฟังการบรรยายการบูรณาการด้านกฎหมาย

278 View 07 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61075601
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครูและรับฟังการบรรยายการบูรณาการด้านกฎหมาย
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะนิติศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 250 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ส.ค. 2561 - 02 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่02 ส.ค. 2561 - 02 ส.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
โดย : คณะนิติศาสตร์
โทร : 0850108699

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:33.747    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
269
จำนวนที่รับ
250

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
40
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23
คณะวิทยาการจัดการ
29
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะนิติศาสตร์
152
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
9
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1