0-4372-5437    

พิธีแห่เทียนพรรษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

227 View 07 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61036614
ชื่อกิจกรรม : พิธีแห่เทียนพรรษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 700 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่07 ส.ค. 2561 - 09 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่09 ส.ค. 2561 - 09 ส.ค. 2561
เวลา : 08.30-12.00
สถานที่ : วัดศรีสวัสดิ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0933769221

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:35.043    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
482
จำนวนที่รับ
700

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
44
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
คณะวิศวกรรมศาสตร์
7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
373
คณะวิทยาการจัดการ
19
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2
คณะนิติศาสตร์
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
12
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
14