0-4372-5437    

กิจกรรมปลูกความดี วิถีพุทธ

215 View 20 กรกฏาคม 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 65033610
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปลูกความดี วิถีพุทธ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่18 ก.ค. 2565 - 31 ต.ค. 2565
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : เต็มแล้ว

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2565
วันที่ : วันที่18 ก.ค. 2565 - 31 ต.ค. 2565
เวลา : 16.30-17.30
สถานที่ : อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ชั้น6)
โดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0892803671

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
427
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
58
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
353
คณะวิทยาการจัดการ
8
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
3
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3