0-4372-5437    

อบรม Supervisor รอบ Beginner Course

322 View 07 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61605613
ชื่อกิจกรรม : อบรม Supervisor รอบ Beginner Course
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 350 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่07 ส.ค. 2561 - 07 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่07 ส.ค. 2561 - 07 ส.ค. 2561
เวลา : 17.00-20.00
สถานที่ : ห้องประชุม Auditorium 1
โดย : ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ
โทร : 0981718547

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:34.873    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
182
จำนวนที่รับ
350

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
74
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
คณะวิศวกรรมศาสตร์
9
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
67
คณะวิทยาการจัดการ
12
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7
คณะนิติศาสตร์
2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1