0-4372-5437    

อบรมการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

235 View 04 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61101119
ชื่อกิจกรรม : อบรมการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 700 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ส.ค. 2561 - 04 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่04 ส.ค. 2561 - 04 ส.ค. 2561
เวลา : 08.30-12.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:34.327    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1134
จำนวนที่รับ
700

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
34
คณะวิศวกรรมศาสตร์
68
คณะนิติศาสตร์
114
คณะครุศาสตร์
302
คณะวิทยาการจัดการ
198
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
46
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
235
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
48