0-4372-5437    

Freshy Night RMU 2018

236 View 03 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61102618
ชื่อกิจกรรม : Freshy Night RMU 2018
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1200 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่03 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่03 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
เวลา : 08.30-22.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:33.937    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1728
จำนวนที่รับ
1200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
97
คณะวิศวกรรมศาสตร์
99
คณะนิติศาสตร์
130
คณะครุศาสตร์
330
คณะวิทยาการจัดการ
256
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
161
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
55
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
437
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
163