0-4372-5437    

นิทรรศการการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม International Fair

404 View 02 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61305612
ชื่อกิจกรรม : นิทรรศการการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม International Fair
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 450 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่03 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
เวลา : 06.00-10.00
สถานที่ : อาคาร 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย : หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0639654625

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ภิญญดา วิริยะ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

ZAP
2019-06-16 23:16:34.170    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
162
จำนวนที่รับ
450

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
159
คณะวิทยาการจัดการ
1