0-4372-5437    

ไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสาตร์ ปีการศึกษา 2560

860 View 28 มิถุนายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60085505
ชื่อกิจกรรม : ไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสาตร์ ปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่28 มิ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่29 มิ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2560
เวลา : 06.00-12.00
สถานที่ : ห้องประชุมวิษณุกรรม 2
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 0611022568

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
174
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
174