0-4372-5437    

โครงการอบรมเรื่องพระราชบัญญัติสาธารณสุขชุมชน

219 View 02 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61021611
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเรื่องพระราชบัญญัติสาธารณสุขชุมชน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่03 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
เวลา : 08.00-15.00
สถานที่ : อาคาร 37 คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย : สาขาวิาสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0882391933

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสไบแพร  กาฬแสง  

ZAP
2019-06-16 23:16:34.090    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
82
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
78
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4