0-4372-5437    

ประเพณีผูกธงสาขาพร้อมมอบเสื้อกาวน์และปลูกต้นไม้สายรหัส

470 View 31 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61056602
ชื่อกิจกรรม : ประเพณีผูกธงสาขาพร้อมมอบเสื้อกาวน์และปลูกต้นไม้สายรหัส
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 111 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่31 ก.ค. 2561 - 01 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่01 ส.ค. 2561 - 01 ส.ค. 2561
เวลา : 13.00-16.30
สถานที่ : ห้องเกษตรพระวรุณ
โดย : สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธานินทร์  สิงกันยา ประธานสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

ZAP
2019-06-16 23:16:33.670    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
71
จำนวนที่รับ
111

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
71