0-4372-5437    

พิธีไหว้ครูสังคมศาสตร์

400 View 31 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61035612
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครูสังคมศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่31 ก.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่10 ส.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
เวลา : 08.00-12.00
สถานที่ : ห้องประชุม Auditorium 2 อาคาร 36
โดย : สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โทร : 0931342690

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุวิทย์ คำตะเพ็ชร ประธานนักศึกษารุ่นที่  5 สาขาสังคมศาสตร์

ZAP
2019-06-16 23:16:34.997    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
55
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
55