0-4372-5437    

กิจกรรมจิตอาสาร่วมพลิกฟื้นผืนป่า

297 View 31 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61034610
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาร่วมพลิกฟื้นผืนป่า
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่31 ก.ค. 2561 - 04 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่04 ส.ค. 2561 - 04 ส.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : บ้านหนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
โดย : สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โทร : 0931342690

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุวิทย์ คำตะเพ็ชร ประธานนักศึกษารุ่นที่ 5 สาขาสังคมศาสตร์

ZAP
2019-06-16 23:16:34.497    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
192
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
117
คณะวิทยาการจัดการ
28
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
21
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1