0-4372-5437    

โครงการแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally 2017)

878 View 28 มิถุนายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60304503
ชื่อกิจกรรม : โครงการแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally 2017)
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 30 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่28 มิ.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่28 มิ.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560
เวลา : 07.00-20.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043-725-437

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
18
จำนวนที่รับ
30

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
คณะวิทยาการจัดการ
4
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1