0-4372-5437    

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2561

348 View 28 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61303611
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2561
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่28 ก.ค. 2561 - 28 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่28 ก.ค. 2561 - 28 ก.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:33.420    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
32
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
คณะวิทยาการจัดการ
8
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะนิติศาสตร์
4
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
5