0-4372-5437    

มหกรรมกีฬา "ลูกพระวรุณเกมส์" 2561

198 View 25 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61102617
ชื่อกิจกรรม : มหกรรมกีฬา "ลูกพระวรุณเกมส์" 2561
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 3000 คน
ค่าชั่วโมง : 36 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่14 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่14 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : สนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม 3)
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:33.247    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1923
จำนวนที่รับ
3000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
115
คณะวิศวกรรมศาสตร์
134
คณะนิติศาสตร์
6
คณะครุศาสตร์
637
คณะวิทยาการจัดการ
10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
225
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
98
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
529
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
169