0-4372-5437    

กิจรรมแนะนำการใช้ทรัพยากรสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

187 View 25 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61101116
ชื่อกิจกรรม : กิจรรมแนะนำการใช้ทรัพยากรสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2000 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 ก.ค. 2561 - 25 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่25 ก.ค. 2561 - 25 ก.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : สำนักวิทยบริการ
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:32.997    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1419
จำนวนที่รับ
2000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
110
คณะวิศวกรรมศาสตร์
51
คณะนิติศาสตร์
96
คณะครุศาสตร์
366
คณะวิทยาการจัดการ
185
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
66
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
403
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
125