0-4372-5437    

กิจกรรมราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า

295 View 25 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61103615
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1000 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 ก.ค. 2561 - 25 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่25 ก.ค. 2561 - 25 ก.ค. 2561
เวลา : 07.00-16.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:33.043    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
2610
จำนวนที่รับ
1000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
96
คณะวิศวกรรมศาสตร์
198
คณะนิติศาสตร์
183
คณะครุศาสตร์
522
คณะวิทยาการจัดการ
431
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
269
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
164
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
496
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
251