0-4372-5437    

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

518 View 20 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61105114
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 3000 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ก.ค. 2561 - 01 ก.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่21 ก.ค. 2561 - 01 ก.ย. 2561
เวลา : 08.00-16.30
สถานที่ : วัดป่าวังเลิง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
โดย : สำนักศิลปและวัฒนธรรม
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:37.153    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
897
จำนวนที่รับ
3000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
22
คณะวิศวกรรมศาสตร์
47
คณะนิติศาสตร์
90
คณะครุศาสตร์
111
คณะวิทยาการจัดการ
74
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
117
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
74
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
274
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
88