0-4372-5437    

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

620 View 20 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61016614
ชื่อกิจกรรม : พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 110 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 ก.ค. 2561 - 09 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่09 ก.ค. 2561 - 09 ก.ค. 2561
เวลา : 13.00-22.00
สถานที่ : หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
โทร : 0637212333

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเกียรติพงษ์  พิมพ์สิงห์  คณะกรรมการชุมนุม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
75
จำนวนที่รับ
110

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
75