0-4372-5437    

พิธีไหว้ครูชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

211 View 20 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61085606
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครูชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่10 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
เวลา : 08.00-12.00
สถานที่ : ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
โดย : ชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โทร : 061-705-1877

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปนัดดา  แย้มทับ ประธานชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์ฯ

ZAP
2019-06-16 23:16:32.577    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
83
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
83