0-4372-5437    

พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

551 View 20 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61035602
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 460 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ก.ค. 2561 - 23 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่23 ก.ค. 2561 - 23 ก.ค. 2561
เวลา : 08.00-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
โดย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายภาสกร  ธนศริะธรรม  รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม

ZAP
2019-06-16 23:16:32.730    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
223
จำนวนที่รับ
460

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
222