0-4372-5437    

กิจกรรมต้อนรับน้องสาขาวิจิตรศิลป์

683 View 20 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61032608
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมต้อนรับน้องสาขาวิจิตรศิลป์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 50 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 ก.ค. 2561 - 08 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่08 ก.ค. 2561 - 08 ก.ค. 2561
เวลา : 06.00-18.00
สถานที่ : อาคารศิลปะกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย : สาขาวิจิตศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 098 567 4779

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอุไรวรรณ  โปยทอง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
39
จำนวนที่รับ
50

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38