0-4372-5437    

โครงการสืบสานพระราชปณิธานคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง

2,827 View 28 มิถุนายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60033502
ชื่อกิจกรรม : โครงการสืบสานพระราชปณิธานคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่27 มิ.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่28 มิ.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560
เวลา : 09.00-12.00
สถานที่ : ห้องประชุม เธียร์เตอร์ อาคาร 34
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 043-725-437

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
117
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะนิติศาสตร์
113