0-4372-5437    

พิธีไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์

471 View 20 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61095605
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 350 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
เวลา : 06.00-12.00
สถานที่ : ห้องประชุมพระวิษณุกรรม 2
โดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 065 113 1802

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวัชระ แสนวงศ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
159
จำนวนที่รับ
350

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
159