0-4372-5437    

ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการบริการและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

531 View 20 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61014613
ชื่อกิจกรรม : ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการบริการและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 120 คน
ค่าชั่วโมง : 18 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ก.ค. 2561 - 04 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่04 ส.ค. 2561 - 06 ส.ค. 2561
เวลา : 08.00-22.00
สถานที่ : โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โดย : สาขาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
โทร : 089 577 4050

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจตน์ชยุตม์ ปรินแคน ประธานชุมนุมฟิสิกส์สัมพันธลักษณ์

ZAP
2019-06-16 23:16:34.420    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
70
จำนวนที่รับ
120

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
70