0-4372-5437    

กิจกรรมการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Computer Literacy)

466 View 16 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61101113
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Computer Literacy)
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 3000 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่16 ก.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่16 ก.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561
เวลา : 16.00-20.00
สถานที่ : ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:35.730    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1689
จำนวนที่รับ
3000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
103
คณะวิศวกรรมศาสตร์
36
คณะนิติศาสตร์
1
คณะครุศาสตร์
450
คณะวิทยาการจัดการ
291
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
131
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
69
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
598
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
10