0-4372-5437    

กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษโปรแกรม (English Discoveries)

2,930 View 16 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61101112
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษโปรแกรม (English Discoveries)
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 3000 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่16 ก.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่16 ก.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561
เวลา : 16.00-20.00
สถานที่ : ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1841
จำนวนที่รับ
3000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
116
คณะวิศวกรรมศาสตร์
155
คณะนิติศาสตร์
32
คณะครุศาสตร์
578
คณะวิทยาการจัดการ
137
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
158
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
12
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
596
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
56