0-4372-5437    

กิจกรรมฮักแพงแบ่งปัน สานสัมพันธ์น้องใหม่ สานสายใจชีววิทยา

492 View 12 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61012612
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมฮักแพงแบ่งปัน สานสัมพันธ์น้องใหม่ สานสายใจชีววิทยา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่07 ก.ค. 2561 - 09 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่09 ก.ค. 2561 - 09 ก.ค. 2561
เวลา : 08.00-22.00
สถานที่ : โรงอาหารหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร์
โทร : 0951906261

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพัสกร แก้วไพฑูรย์ ประธานชุมนมครูชีววิทยาอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
81
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
81