0-4372-5437    

โครงการพัฒนาเชิงที่เพื่อชุมชนเข้มแข็งและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

454 View 12 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61021606
ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาเชิงที่เพื่อชุมชนเข้มแข็งและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 15 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 มิ.ย. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่13 มิ.ย. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : เทศบาลกุดปลาดุก อ.เมือง จ.อำนาจเจิรญ
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 0845195495

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจาย์อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร อาจารย์ที่ปรึกษา

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
16
จำนวนที่รับ
15

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1