0-4372-5437    

กิจกรรมเปิดบ้านชมรมพุทธรับขวัญน้องเข้าสู่ชมรม

592 View 10 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61305610
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเปิดบ้านชมรมพุทธรับขวัญน้องเข้าสู่ชมรม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่08 ก.ค. 2561 - 10 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่10 ก.ค. 2561 - 10 ก.ค. 2561
เวลา : 15.30-20.00
สถานที่ : ห้องชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น4
โดย : ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ
โทร : 0981718547

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเครือณรงค์  จอดนอก  ประธานชมรมฯ

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
96
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
33
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
คณะวิทยาการจัดการ
17
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
28