0-4372-5437    

กิจกรรมต้อนรับน้องสานสัมพันธ์ เชื่อมใจมั่นพี่สู่น้อง

688 View 10 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61032605
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมต้อนรับน้องสานสัมพันธ์ เชื่อมใจมั่นพี่สู่น้อง
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่08 ก.ค. 2561 - 09 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่09 ก.ค. 2561 - 09 ก.ค. 2561
เวลา : 08.00-22.00
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0924720951

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสายฟ้า  ด้วงชรา  ประธานชุมนุมภาษาอังกฤษ

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
349
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
346
คณะวิทยาการจัดการ
2