0-4372-5437    

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

677 View 10 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61082605
ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่05 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : ห้อง 905 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)
โดย : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ตร์
โทร : 0617051877

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปนัดดา  แย้มทับ ประธานชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
78
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
78