0-4372-5437    

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

759 View 06 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61302609
ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 160 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่06 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่07 ก.ค. 2561 - 08 ก.ค. 2561
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : ห้องประชุม 100 ที่นั่ง อาคารกิจการนักศึกษา
โดย : กลุ่มงานเวชศึกษาป้องกัน กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 0871173663

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีรวัฒน์  ภูทะวัง     หัวหน้ากลุ่มงานเวชศึกษาป้องกัน

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
133
จำนวนที่รับ
160

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
74
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23
คณะวิทยาการจัดการ
15
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3
คณะนิติศาสตร์
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
8