0-4372-5437    

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ชี่วิตนักศึกษามหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

954 View 27 มิถุนายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60081104
ชื่อกิจกรรม : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ชี่วิตนักศึกษามหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 120 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่27 มิ.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่28 มิ.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : อาคาร 34
โดย : หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
โทร : -

รายละเอียดเพิ่มเติม

     เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษา อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการให้บริการ และสวัสดิการต่างๆ ของหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพ และทัศนคติอันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรฯ

หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
82
จำนวนที่รับ
120

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
82