0-4372-5437    

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

644 View 06 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61012610
ชื่อกิจกรรม : พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 110 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ก.ค. 2561 - 04 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่04 ก.ค. 2561 - 04 ก.ค. 2561
เวลา : 08.00-12.00
สถานที่ : ห้องพระชุมเกษตรวรุณ อาคาร 35
โดย : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
โทร : 0801857426

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชลธิชา  บุญเช่า  หัวหน้าฝ่ายงานทะเบียน

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
96
จำนวนที่รับ
110

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
96