0-4372-5437    

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องครูคอม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

741 View 06 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60102609
ชื่อกิจกรรม : โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องครูคอม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 110 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่03 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่06 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
เวลา : 08.00+-14.00
สถานที่ : ลานกิจกรรมริมห้วยคะคาง ติดกับสนามอรุณปรีดีดิลก
โดย : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
โทร : 0825834502

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายอัครินทร์  ศิริตา  รองประธานฝ่ายกิจกรรม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
99
จำนวนที่รับ
110

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
99