0-4372-5437    

พิธีไหว้ครูและอบรมพื้นฐานการศึกษาในมหาวิทยาลัย

709 View 06 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61095603
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครูและอบรมพื้นฐานการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 170 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่05 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561
เวลา : 08.00-12.00
สถานที่ : ห้องประชุมวิษณุกรรม 1 อาคาร 37
โดย : สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต) คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 0953190746

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
86
จำนวนที่รับ
170

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
85