0-4372-5437    

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และการพยาบาลสัตว์

693 View 06 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61052601
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และการพยาบาลสัตว์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 110 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่04 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่06 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
เวลา : 07.00-22.00
สถานที่ : อาคาร 18 และอาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดย : สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธานินทร์  สิงกันยา  ประธานสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาบสัตว์

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
60
จำนวนที่รับ
110

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
60