0-4372-5437    

โครงการรับขวัญคำแพง

968 View 06 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61012607
ชื่อกิจกรรม : โครงการรับขวัญคำแพง
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 135 คน
ค่าชั่วโมง : 21 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ก.ค. 2561 - 02 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่02 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
เวลา : 17.00-19.00
สถานที่ : อาคารวิริยะ คณะครุศาสตร์
โดย : สาขาวิชากระประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร : 0651791780

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพิพัฒน์  สินเธาว์  อาจารย์ที่ปรึกษา

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
351
จำนวนที่รับ
135

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
119
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32
คณะวิศวกรรมศาสตร์
23
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30
คณะวิทยาการจัดการ
33
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
14
คณะนิติศาสตร์
37
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
54
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
9