0-4372-5437    

พิธีไหว้ครูคณะครุศาสตร์

701 View 04 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61015608
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครูคณะครุศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2500 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่04 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่05 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561
เวลา : 08.00-13.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : คณะครุศาสตร์
โทร : 0982315890

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายภานุพล  เทพดู่   เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1388
จำนวนที่รับ
2500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1386
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2