0-4372-5437    

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่ไทยสื่อสาร

704 View 04 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61032604
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่ไทยสื่อสาร
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 140 คน
ค่าชั่วโมง : 15 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่05 ก.ค. 2561 - 08 ก.ค. 2561
เวลา : 17.00-18.30
สถานที่ : คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย : ชุมนุมสื่อสารมวลชน สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
โทร : 0893751455

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธัญจิรา ขันบุตร ประธานนักศึกษาสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 5

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
116
จำนวนที่รับ
140

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
116