0-4372-5437    

พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

481 View 02 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61025604
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่05 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561
เวลา : 08.00-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมวิษณุกรรม 1 อาคาร 37
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0630244663

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
281
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
281