0-4372-5437    

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" (บริจาคเลือด)

571 View 01 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61304608
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" (บริจาคเลือด)
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 มิ.ย. 2561 - 28 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่28 มิ.ย. 2561 - 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 08.30-15.00
สถานที่ : อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
250
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
78
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
คณะวิศวกรรมศาสตร์
8
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24
คณะวิทยาการจัดการ
24
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3
คณะนิติศาสตร์
2
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
94
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2