0-4372-5437    

ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่

1,734 View 21 มิถุนายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60305501
ชื่อกิจกรรม : ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 500 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่21 มิ.ย. 2560 - 22 มิ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่22 มิ.ย. 2560 - 22 มิ.ย. 2560
เวลา : 07.00
สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043-725-437

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมเลือกเสรี เข้าร่วมได้ทุกคณะ ทุกชั้นปี
หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
150
จำนวนที่รับ
500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
55
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
คณะวิศวกรรมศาสตร์
9
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37
คณะวิทยาการจัดการ
31
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
9