0-4372-5437    

กิจกรรมสวดมนต์ส่งกำลังใจ ช่วยผู้ประสบภัยติดในถ้ำหลวง จ.เชียงราย

501 View 30 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61304607
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสวดมนต์ส่งกำลังใจ ช่วยผู้ประสบภัยติดในถ้ำหลวง จ.เชียงราย
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
เวลา : 17.00-19.00
สถานที่ : ลานพระเจ้าศรีโสภณสัตตนาคสิริราชภัฏมหาสารคาม
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
299
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
123
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
คณะวิศวกรรมศาสตร์
13
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
53
คณะวิทยาการจัดการ
31
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4
คณะนิติศาสตร์
2
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
55
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1