0-4372-5437    

พิธีไว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

524 View 27 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61106610
ชื่อกิจกรรม : พิธีไว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2800 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่27 มิ.ย. 2561 - 28 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่28 มิ.ย. 2561 - 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
2054
จำนวนที่รับ
2800

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
113
คณะวิศวกรรมศาสตร์
142
คณะนิติศาสตร์
7
คณะครุศาสตร์
499
คณะวิทยาการจัดการ
307
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
230
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
111
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
455
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
190