0-4372-5437    

โครงการประชุมหัวหน้าหมู่เรียนประจำปีการศึกษา2561

600 View 27 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61102609
ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมหัวหน้าหมู่เรียนประจำปีการศึกษา2561
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 มิ.ย. 2561 - 27 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่27 มิ.ย. 2561 - 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 14.00-16.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
182
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
33
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25
คณะวิศวกรรมศาสตร์
11
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31
คณะวิทยาการจัดการ
32
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
14
คณะนิติศาสตร์
19
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
13
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4